23 Jun

Minister Schippers sluit akkoord paramedische zorg

Kwaliteit omhoog, administratieve lasten omlaag en herstel van vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Dat is de kern van het eerste zorgakkoord voor de paramedische zorg.

Vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten) hebben vandaag samen met minister Edith Schippers (VWS) hun handtekening gezet onder de afspraken. Het akkoord geldt voor 2017 en 2018, maar de acties die zijn afgesproken lopen wel door in de jaren daarna. Het ministerie stelt hiervoor in totaal 2 miljoen euro beschikbaar. In de paramedische zorg zijn ongeveer 30.000 zorgverleners werkzaam.

‘Dit akkoord is een heel belangrijke stap in het vergroten van vertrouwen in elkaar,’ aldus Minister Schippers: ‘Door dit akkoord krijgen patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars meer inzicht in de kwaliteit van de zorg. Tegelijkertijd zijn zorgverleners veel minder tijd kwijt door uniformering van eisen en bepalingen.’

De afspraken
Het hoofdlijnenakkoord bevat afspraken over drie hoofdthema’s: kwaliteit, contractering en vermindering regeldruk.

 • Kwaliteitsverbetering en transparantie worden gestimuleerd via bekostiging, VWS investeert in
  de doorontwikkeling van een kwaliteitssysteem paramedische zorg
 • Er komt een inventarisatie van de substitutiemogelijkheden naar paramedische zorg Onderzoek naar nut en effectiviteit paramedische zorge: een meerjarig onderzoeksprogramma wordt voorbereid en ondergebracht bij ZonMW
 • Het contracteerproces wordt gemonitord door NZa
 • Onderzoek naar een andere bekostigingssystematiek wordt uitgevoerd door de NZa
 • NZA bespreekt klachten over contractering met zorgverzekeraars
 • Algemene bepalingen contracten worden geüniformeerd, inclusief declaratieparagraaf
  (eerste resultaten al bij inkoop 2018)
 • Er komt een Informatiestandaard gegevensuitwisseling tussen paramedici en verwijzers
 • DCSPH-criteria worden geüniformeerd (diagnosecodes), mogelijkheden voor een nieuw systeem worden onderzocht
 • Klantervaringsonderzoek (PREM) wordt ontwikkeld en geüniformeerd
 • Behandelindex wordt voor zover van toepassing geüniformeerd en gevalideerd Directe toegankelijkheid blijft gewaarborgd (onderzoek VWS naar toepassing)
 • Verwijzing wordt geüniformeerd (lijst met minimale gegevens inmiddels klaar)
 • De 15 grootste administratieve lasten worden opgelost

Belang van het akkoord
Afgelopen half jaar hebben alle partijen hard gewerkt aan het akkoord. Anja Evers, voorzitter van het Paramedisch Platform Nederland, onderstreept het belang van het akkoord: “Niet alleen geven de afspraken duidelijkheid over wat we van elkaar verwachten en in welke richtingen we oplossingen voor knelpunten kunnen vinden, het geeft ook het belang van paramedische zorg aan. De komende anderhalf jaar gaan we gezamenlijk, patiënten, verzekeraars en paramedici aan de slag. De rol van het Ministerie is daarbij van groot belang.”

Informatie over PPN
Deze beroepsorganisaties vormen het Paramedisch Platform Nederland:

 • EN (Ergotherapie Nederland)
 • NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten)
 • NVH (Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten)
 • NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)
 • VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)
12 May

PPN-Startersdag voor de paramedische professional

Wil je voor jezelf beginnen? Dan is de PPN-Startersdag op 17 juni het evenement voor jou!

‘Starten en samenwerken in de eerstelijn!’
Werk je al enkele jaren in dienst als diëtist, ergotherapeut, huid- en oedeemtherapeut, logopedist of oefentherapeut Cesar/Mensendieck en wil je voor jezelf beginnen? Of ben je onlangs afgestudeerd en wil je in de eerstelijn aan de slag? Kom dan naar de PPN-Startersdag!

Op zaterdag 17 juni organiseert Paramedisch Platform Nederland (PPN), in samenwerking met de VvAA, wederom een startersdag gericht op ondernemen in de eerstelijnszorg én op onderlinge multidisciplinaire samenwerking. De federatie PPN is in 2015 opgericht door vijf paramedische beroepsverenigingen: EN (ergotherapeuten), NVD (diëtisten), NVH (huidtherapeuten), NVLF (logopedisten) en VvOCM (oefentherapeuten).

Wegwijs in de eerste lijn
Je maakt deze dag kennis met diverse aspecten van ondernemen in de eerstelijn. Via lezingen en workshops kom je te weten wat er in zo’n beginfase allemaal komt kijken op het gebied van administratie, contracten, wetgeving, financiën & juridische zaken, marketing & sociale media en registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast staat de multidisciplinaire samenwerking in de zorg centraal en hoe je dat kunt vormgeven vanuit een eigen praktijk. Lees hier het programma.

Netwerken
PPN-startersdag bied je een unieke kans om met collega’s van de andere disciplines te netwerken. Ook maak je kennis met je eigen beroepsvereniging.

Datum & tijd:
Zaterdag 17 juni 2017, 9.00 tot 17.00 uur

Locatie:
VvAA, Orteliuslaan 750, 3528 BB in Utrecht.

Kosten:
€ 55,- voor leden van de EN, NVD, NVH, NVLF en VvOCM
€ 85,- voor niet leden
(incl. catering en cursusmateriaal)

Je kunt je aanmelden via je eigen beroepsvereniging:

02 Feb

PPN biedt politiek manifest ‘Geef handen aan de participatiemaatschappij door inzet paramedici’ aan

Op 31 januari heeft het Paramedisch Platform Nederland (PPN) het manifest ‘Geef handen aan de participatiemaatschappij door inzet paramedici’ aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit manifest pleit PPN als federatie van vijf paramedische beroepsverenigingen voor betere inzet van het netwerk van samenwerkende paramedici in die eerstelijns zorg. Hierdoor kan minstens 741 miljoen euro aan ziektekosten bespaard worden, aldus PPN. Aanleiding voor het aanbieden van dit manifest is het debat over de eerstelijns zorg dat 21 februari plaatsvindt.

PPN is een federatie van de paramedische beroepsverenigingen van diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. De vijf beroepsverenigingen vertegenwoordigen samen ruim 13.000 beroepsbeoefenaren. PPN zet zich in voor zinvolle en zuinige zorg, dichtbij de cliënt, met als doel de kwaliteit van leven, participatie en zelfredzaamheid te verbeteren.

Optimale samenwerking
In het manifest ‘Geef handen aan de participatiemaatschappij door inzet paramedici’ pleit PPN voor het meer strategisch inzetten van het netwerk van samenwerkende paramedici in die eerstelijns zorg. Ergotherapeuten, diëtisten, oefentherapeuten, huidtherapeuten en logopedisten werken in die eerstelijn op het snijvlak van het sociale domein. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt het van groot belang dat de eerstelijnszorg wordt versterkt en dat er rondom de burger optimaal wordt samengewerkt. Echter, de  onderbouwing van deze werkwijze ontbreekt op dit moment. Daarom pleit PPN voor structureel onderzoeksgeld om de waarde van deze (multidisciplinaire) inzet aan te kunnen tonen. Anders dan bijvoorbeeld de medisch specialisten, is hiervoor de paramedici geen onderzoeksgeld beschikbaar. Een gemist kans, aldus Sabine Uitslag, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en vertegenwoordiger namens PPN: “Door het optimaal en strategisch inzetten van onze beroepsgroepen kan er een ziektelast reductie worden behaald van ten minste 741 miljoen euro. Dat kan de minister dan wel de Kamer niet naast zich neerleggen”, aldus Sabine Uitslag.

Bijlagen: ManifestBijlage manifest

26 May

Minder regels in eerstelijn: een begin is gemaakt

Op woensdag 25 mei zijn de eerste resultaten van het traject ‘Vermindering administratieve lasten in de eerstelijnszorg’ aan minister Schippers gepresenteerd. Bij het in ontvangst nemen toonde minister Schippers (VWS) zich blij te constateren dat er een basis is gelegd voor het maken van afspraken over het verminderen van administratieve last: “Het is van groot belang om over en weer vertrouwen te hebben. Dat gebeurt met kleine stappen.”

De minister verwacht veel van de gemaakte afspraken. Zij heeft voorgesteld om eind 2016 weer een vergelijkbare bijeenkomst te organiseren om de voortgang te bespreken. Anja Evers, directeur NVD en namens de PPN betrokken bij de werkgroep ALP: “De minister ondersteunt het plan om te monitoren of de administratieve last ook daadwerkelijk vermindert.”

Geen herhaalverwijzing
De ervaringen van alle zes werkgroepen kwamen min of meer overeen. De eerste stappen zijn gezet, maar er moet nog veel gebeuren. De afspraken die huisartsen hebben gemaakt in het kader van ‘Het roer moet om’ hebben gevolgen voor andere zorgaanbieders in de keten, zoals paramedici, apothekers en psychologen. Eén van die gevolgen is bijvoorbeeld dat huisartsen geen herhaalverwijzing meer uitschreven, terwijl het contract van zorgverzekeraars verplicht dat een herhaal-verwijsbriefje nodig is. Anja Evers: “Zorgverzekeraars waren in de veronderstelling dat de NZa eisen stelt aan de verwijzing, terwijl dit niet het geval is. Dit biedt ruimte om bijvoorbeeld een verwijsformulier onder de loep te nemen en herhaalverwijzingen af te schaffen.”

Afgesproken is dat herhaalverwijzingen per 1 juli 2016 worden afgeschaft. Alle afspraken zijn te vinden op:  http://www.minderlastenmeerzorg.nl/paramedie/gemaakte-afspraken/

Specifieke knelpunten
De resultaten van de werkgroep Paramedie zijn nog beperkt. Het PPN heeft bij aanvang van het proces een aanzienlijke lijst met knelpunten ingebracht – knelpunten die eerstelijns zorgverleners dagelijks ervaren. Anja Evers: “Er bestaan regels die administratieve last geven en waarbij het middel aan het doel voorbij gaat.”

Waar nog geen oplossing voor gevonden is, is onder meer de directe toegankelijkheid naar de paramedische zorg. Zorgverzekeraars staan dit in de weg door een verwijzing van de huisarts te eisen. Verder is het merendeel van de knelpunten die binnen een specifieke beroepsgroep spelen, nog niet aan bod gekomen. Anja Evers: “Sommige kwaliteitseisen, zowel van de beroepsgroep als van zorgverzekeraars, leiden tot administratieve last. Daar moeten we goed naar kijken.”

Het is duidelijk dat de paramedische zorg nog maar aan het begin staat van een op zorgverlening ingestelde eerstelijnspraktijk waar regels tot het hoognodige minimum zijn beperkt. Daarom blijft de werkgroep Paramedie in 2016 nog bestaan, zodat ook de andere knelpunten tot het verleden gaan behoren.

Voor meer informatie zie de website Minder lasten minder zorg:
http://www.minderlastenmeerzorg.nl/

25 Apr

11 juni: PPN-Startersdag voor de paramedische professional

Starten en samenwerken in de eerste lijn

Werk je al enkele jaren in dienst als diëtist, ergotherapeut, huidtherapeut, logopedist of oefentherapeut Cesar en Mensendieck en wil de voor jezelf beginnen? Of heb je pas het diploma gehaald voor één van deze paramedische beroepen en wil je in de eerstelijn aan de slag? Dan is PPN-startersdag het evenement voor jou.   

Op zaterdag 11 juni organiseren Paramedisch Platform Nederland (PPN) en VvAA een startersdag voor alle 5 beroepsgroepen, die zich richt op de eerstelijnszorg én op de onderlinge samenwerking.

Wegwijs in de eerstelijn
Je maakt die dag kennis met diverse aspecten van een start-up in de eerste lijn. Via lezingen en workshops kom je te weten wat er in zo’n beginfase allemaal komt kijken op het gebied van administratie, contracten, financiën & juridische zaken, marketing & sociale media of registratie in het Kwaliteitsregister.

Centraal staat de multidisciplinaire samenwerking in de zorg en hoe je dat kan vormgeven vanuit een eigen praktijk.

Netwerken
De federatie PPN is vorig jaar opgericht door vijf paramedische beroepsverenigingen: EN (ergotherapeuten), NVD (diëtisten), NVH (huidtherapeuten), NVLF (logopedisten) en VvOCM (oefentherapeuten).

PPN-startersdag biedt je een unieke kans om met collega’s van de andere disciplines te netwerken. Ook maak je kennis met de eigen beroepsvereniging. De samenwerking met de VvAA maakt het mogelijk dat je voor advies en tips terecht kunt bij de adviseurs van deze vereniging.

Meer info en aanmelden
PPN-startersdag wordt gehouden bij de VvAA, Orteliuslaan 750, Utrecht. Voor meer informatie zie het programma op de website van een van de beroepsverenigingen. Aanmelden verloopt eveneens via de eigen beroepsvereniging.

05 Oct

Federatie Paramedisch Platform Nederland opgericht

Op 2 oktober is het Paramedisch Platform Nederland (PPN) formeel een federatie geworden om zo met een sterkere stem de achterban gezamenlijk te vertegenwoordigen naar onder meer politiek en zorgverzekeraars.
De Federatie PPN vertegenwoordigt ruim 13.000 aangesloten individuele leden en in totaal ruim 20.500 paramedische beroepsbeoefenaren.

Leden van het platform zijn Ergotherapie Nederland, Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

Het bestuur van PPN wordt gevormd door de directie/voorzitters van de aangesloten beroepsverenigingen.

Het Paramedisch Platform Nederland is in 2013 officieus van start gegaan als overlegorgaan van verschillende paramedische beroepsgroepen. De huidige leden hebben besloten deze samenwerking te formaliseren en hebben gekozen voor de federatie vorm.

Voor de leden van de aangesloten verenigingen verandert er overigens niets. Iedere beroepsvereniging blijft een zelfstandige organisatie.